การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่18

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2533
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2533 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การดำเนินการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2534
2.2 การเบิกจ่ายค่าคุมสอบกลางภาคเฉพาะรายวิชาเรียนร่วมภายในกลุ่มที่ให้บริการภาคต้นประจำปีการศึกษา 2533
2.3 อธิการบดี University of Agriculture and Forestry ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเลื่อนการเดินทางมาเจรจากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-08-15

Files

d2533-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/509.

Output Formats