การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่17

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2533
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2533 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์
4.4 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
4.5 การจัดสรรเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยภาคพิเศษแก่บัณฑิตวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อถวายพระพร
5.2 เชิญร่วมปลูกต้นสัก
5.3 การสอบกลางภาคเฉพาะรายวิชาเรียนร่วมภายในกลุ่มที่ให้บริการประจำปีการศึกษา ปีการศึกษา 2533
5.4 การเสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.5 อธิการบดี University of Agriculture and Forestry ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเจรจากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-08-08

Files

d2533-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/508.

Output Formats