การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่16

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2533
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2533 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533
2.2 อนุมัติเปิดวิชา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การให้ความร่วมมือทางการศึกษาแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
3.3 สรุปผลการจัดอบรมอาจารย์ใหม่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติใช้ชื่อ “สมนึก พูนทรัพย์” เป็น ชื่อห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง
5.2 ขออนุมัติคัดดอนเงินรับฝาก งบประมาณเงินรายได้ปี 2534
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-07-25

Files

d2533-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed May 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/507.

Output Formats