การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2533 เมื่อวันที่ 15 สิงกาคม พ.ศ.2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ตารางแสดงจำนวนรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2534
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
4.2 การลงข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติจัดสร้างที่ทำการชมรมกิจกรรมทางศาสนา
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ พ.ศ.2533
5.3 การสร้างศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
5.4 การเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-08-22

Files

d2533-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/510.

Output Formats