การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
49 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

50 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2544

51 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…

52 เรื่องเสนอใหม่
4.25 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.25.1 ร่างคู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2544

4.26 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-06-13

Files

d2544-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/511.

Output Formats