การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 ครั้งที่ 19/2533 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2533
1.2 ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ผลการทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2534
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แก้ไขปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.2 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในส่วนที่เกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กำหนดพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.3 ผลการประเมินคุณค่าทางวิชาการวิทยานิพนธ์ของนางสาวสว่างจิต ศรีระษา
5.4 ขอหารือการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-09-05

Files

d2533-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed May 24, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/512.

Output Formats