การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2530
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างพระราชบัญญัติข้าราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .......
4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 25.....
4.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
4.5 การปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา
4.6 การปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2530)
4.7 ขอถนนเข้าสู้มหาวิทยาลัยของหมู่บ้านโนนม่วง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 6 เมษายน 2530
5.2 การประกวดราคาสร้างหอพักนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-04-01

Files

d2530_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed August 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/513.

Output Formats