Browse Items (1 total)

  • Tags: ร่างพระราชบัญญัติข้าราชการมหาวิทยาลัย

d2530_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2530
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2