Browse Items (19 total)

  • Tags: ปี2530

d2530_20.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2530
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี…

d 2530_19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2530
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 สโมสรอาจารย์และข้าราชการการจัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาปลัด …

d2530_18.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2530
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสำรวจความต้องการทุนศึกษาต่อ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ…

d 2530_17.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2530
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d 2530_16.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2530
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้าย…

d 2530_15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2530
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ …

d 2530_14.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2530
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530

ระเบียบวาระที่ …

d2530_13.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2530
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 และ 708/2530 …

d2530_12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2530
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 และ 708/2530 …

d 2530_11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2530
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 …

d2530_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2530
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ขอลาออกจากตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ …

d2530_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2530
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนระดับคะแนน F …

d2530_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2530
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชบัญญัติข้าราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.…

d2530_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2530
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d 2530_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2530
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

d 2530_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2530
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 บริษัท ไอ บี เอ็ม ปรเทศไทย จำกัด …

d2530_3 .pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2530
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย …

d2530_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2530
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 …

d2530_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 27/2529
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2