การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่17

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2530
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2530
2.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2530
2.4 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530
2.5 การเปลี่ยนแปลงการส่งไปรษณียภัณฑ์
2.6 ผลการศึกษาโอกาสในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการ
เพิ่มจำนวนรับสมัครนักเรียนโคต้าพิเศษ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อ พระราชทานปริญญาบัตร
4.2 ขอแก้ไขชื่อภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์
4.3 การอบรมวิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 14
4.4 ขออนุญาตเปิดสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

4.5 ข้อสรุปจาการสัมมนาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2529

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.2 งบประมาณประจำปี 2531

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-09-02

Files

d 2530_17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed May 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/532.

Output Formats