การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2539 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.61 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
4.62 การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.63 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้งองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
4.64 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าตอบแทนในการให้บริการทางวิชาการ นอกเวลาราชการปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2539
4.65 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2539 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.66 การบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2540
4.67 ข้อกำหนดโครงการก่อสร้างหอพักเอกชนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.68 รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2539

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-10-02

Files

d2539-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed April 16, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/533.

Output Formats