การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2530
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ขอลาออกจากตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุและการอนุมัติจ่ายเงิน
4.2 เรื่องที่เห็นสมควรจัดเข้าวาระการประชุมอธิการบดี ครั้งที่ 3/2530

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การขออุทธรณ์ของนายนภดล ศรีสม
5.2 โครงการประเมินผลฝนหลวงพิเศษตามพระราชดำริ
5.3 โครงการสัมมนาเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้โทรศัพท์
5.5 ขออนุมัติใช้เงินเพิ่มเติมปรับปรุงที่จอดรถเป็นที่ทำงานของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย
5.6 การเรียกผู้สอบได้สำรองโควตาพิเศษ
5.7 การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
5.8 Dr. Ulrich Lins ผู้แทนจาก DAAD มาบรรยายเกี่ยวกับการขอทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-05-20

Files

d2530_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/519.

Output Formats