การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2530
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการประเมินผลฝนหลวงพิเศษตามพระราชดำริ
2.2 โครงการสัมมนาเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารสำหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 งบประมาณประจำปี 2531
3.3 การจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพัก
4.2 โครงการขยายสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
4.3 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.4 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การขออนุมัติเงินประจำงวด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.2 กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่
5.3 การกระจายเสียงวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 โครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
5.5 หนังสือพิมพ์มติชนทำข่าววิจัย
5.6 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานพระราชทานเพลิงศพ
ศ. ดร. ชัย มุกตพันธุ์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-06-03

Files

d2530_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/520.

Output Formats