การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2530
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 2.2 ร่างคำสั่งมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และการอนุมัติจ่ายเงิน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
3.2 ความก้าวหน้าวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาของ
คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2530
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
4.4 แนวนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.3 ขออนุมัติค่าวัสดุซ่อมแซมหลังคาหอพักนักศึกษาที่ 4.7และ 8 และ
ค่าจ้างเหมา
5.4 แจ้งจำนวนนักศึกษาใหม่
5.5 การจัดซื้อวัสดุตำรา
5.6 สรุปการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโคต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2530
5.7 สรุปโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ
สภามหาวิทยาลัยอีสาน ประจำปี 2530
5.9 การส่งไปรษณีภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นCreator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-06-24

Files

d 2530_11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/521.

Output Formats