Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาคณิตศาสตร์มข.

d 2530_11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2530
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2