การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2530
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 และ 708/2530 2.2 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทุนการศึกษาในโครงการ ATM-KKU
3.2 ขอเชิญต้อนรับ ฯพฯ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำ
ประเทศไทย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-07-08

Files

d2530_12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/522.

Output Formats