การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2530
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 และ 708/2530 2.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบไล่ของนักศึกษา
พ.ศ.2530
2.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขการใช้
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530
2.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยลักษณะของครุยโอกาสและ
เงื่อนไขในการใช้ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530
2.5 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
2.6 การชี้แจงและให้ข้อมูลที่ประชุมคณบดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาและโครงการจัดตั้งภาควิชาใน
คณะเกษตรศาสตร์
4.1.1 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืชและ
ภาควิชาพืชศาสตร์
4.1.2 โครงการจัดตั้งภาควิชาโรคพืชวิทยา
4.1.3 โครงการจัดตั้งภาควิชาพืชสวน
4.1.4 โครงการจัดตั้งภาควิชาประมงน้ำจืด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การสอนคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2531
5.3 การชี้แจงงบประมาณปื 2531 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี
5.4 การจัดสรรเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-07-22

Files

d2530_13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/523.

Output Formats