การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2530
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การให้สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างชั่วคราว
2.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
2.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา
ของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2530

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 งบประมาณปี 2530
3.3 คำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2531

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.2 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.3 การรับนักศึกษาในส่วนของวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้าย และการ
ใช้โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530
5.5 การจัดการสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐาน
5.6 ขอยกเว้นค่าบำรุงรักษาในการใช้รถยนต์
5.7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-08-05

Files

d 2530_14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/524.

Output Formats