การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่18

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2539
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539
ณ ห้องปรุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2539 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ
2.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2540
2.3 ร่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขพิจารณาการใช้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาช่วยเหลือด้านวิชาการระยะสั้น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2539)
4.2 การขอพระราชทานชื่ออาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 พระราชพิธีในวันพระราชทานปริญญาบัตร
4.4 การจ่ายเงินเบี้ยประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาข้าราชการและลูกจ้าง
4.5 การปรับอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาเรียน
4.6 University of Technology, Sydney ขออนุมัติเปิดหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
4.8 ข้อกำหนดโครงการก่อสร้างหอพักเอกชนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-09-19

Files

d2539-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/525.

Output Formats