การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่23

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่23

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2544 และมติได้รับการรับรองแล้ว
1.2 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2544 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
1.3 การตอบรับเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 22/2544 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2544

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การจัดสรรเงินกองทุนรวม 3% งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2545

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับศึกษา
4.1.2 ขออนุมัติปรับหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (ประภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.3 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.4 (ร่าง) ประกาศฯ เงินกองทุนในฝ่ายวิชาการ
4.1.4.1 (ร่าง) ประกาศ มข. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนคณาจารย์ มข. ไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
4.1.4.2 (ร่าง) ประกาศ มข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน
4.1.4.3 แก้ไข ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ระดับปริญญาโท-เอก
4.1.5 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2545 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.1.6 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2545
4.1.6.1 ร่างประกาศ มข.เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มข.ประจำปีการศึกษา 2545
4.1.6.2 ร่างประกาศ มข. เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545
4.1.7 ขอแก้ไขระเบียบ มข. ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สรุปการประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน
4.2.2 สรุปรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติเงินกองทุนในฝ่ายวิชาการปี 2542-2544

5 เรื่องอื่นๆ


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-12-06

Files

d2544-23.pdf
d_2544(2).pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่23,” KKU Archives, accessed March 1, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/518.

Output Formats