การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2530
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนระดับคะแนน F เป็น RE
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรง
คุณวุฒิในการพิจารณาผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2530
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
4.4 การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การปรับอัตราค่าน้ำประปา
5.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์
ประจำปี 2530
5.3 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม
5.4 คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ขอลาออกจากตำแหน่ง
5.5 Professor R.H.Schwass ถึงแก่กรรม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-04-22

Files

d2530_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/517.

Output Formats