การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่9

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2522 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม
2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การประชุมอธิการบดี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณประจำปี 2523
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย อัตราค่าจ้างแรงงานนักศึกษา
พ.ศ.2522
4.3 การก่อความไม่สงบของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 รายรับ-รายจ่ายในการศึกษาภาคฤดูร้อน
4.5 ปัญหานักศึกษาคณะอื่นสมัครสอบใหม่เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ทบวงมหาวิทยาลัย
5.2 เงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
5.3 ร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
5.5 นักเรียนเรียนดีผิดเงื่อนไขในการสอบคัดเลือก

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-06-13

Files

d2522-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/516.

Output Formats