การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2530
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชบัญญัติข้าราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .......

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 การแลกเปลี่ยนอาจารย์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2530)
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของบัณฑิต
อาสาสมัครพัฒนาชนบท พ.ศ. 2530
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาสารนิพนธ์ กรรมการการสอบวิชาสารนิพนธ์ ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท พ.ศ. 2530

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การขออนุมัติตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
5.2 การวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาบุคลาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 ศูนย์หนังสือขอความร่วมมือ
5.4 มหาวิทยาลัยจัดรถบุปผชาติร่วมงานสงกรานต์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-04-08

Files

d2530_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/515.

Output Formats