การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่8

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2522 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทุนการศึกษาของศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
3.2 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานการวิเคราะห์ระบบบริหาร งานโรงอาหารใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบัน
อุดมศึกษา
4.3 พิจารณาให้รางวัลแก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีความประพฤติดี
4.4 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.2 ร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 การขอโอนย้ายคณะของนักศึกษา
5.4 บัตรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
5.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าทำการสอนในคณะแพทยศาสตร์
5.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาใหม่

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-05-23

Files

d2522-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/514.

Output Formats