Browse Items (2 total)

  • Tags: คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

26 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
26.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
26.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2542

27 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม …

d2530_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2530
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนระดับคะแนน F …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2