การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่20

Description

26 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
26.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
26.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2542

27 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542
2. ครั้งที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2542

28 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
28.1 โลโก 36 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28.2 เสนอขอปรับปรุงรูปแบบการแจ้งผลการสำเร็จการศึกษา
28.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
28.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2542
28.6 เสนอผลการกลั่นกรองการขออุทธรณ์โทษของนักศึกษา
28.7 เสนอขอให้พิจารณาเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเพื่อรับการสรรหาให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
28.8 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโท (สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2542
28.9 จดหมายเปิดผนึกของนายบัญชร แก้วส่อง อาจารย์สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง คัดค้านการลงโทษนักศึกษาฯ
28.10 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
28.11 สำนักทะเบียนและประมวลขอหารือเรื่องการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และงานเลี้ยงฉลองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
28.12 การเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2543
28.13 ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องการพ้นจากตำแหน่งคณบดี (คณะศึกษาศาสตร์)

29 เรื่องเสนอใหม่
29.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
29.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
29.1.2 ร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับที่…/2542) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมและห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
29.2.1 หนังสือจากทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
29.2.2 การเดินทางมาดูงานของคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
29.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2542 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
29.2.4 สรุปความก้าวหน้าและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์
29.2.5 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2541

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-11-03

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/627.

Output Formats