การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2531
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
2.2 การเสนอแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทรงรับเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
3.2 การเปิดวิชา
3.3 การจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญให้ผู้เกษียณอายุราชการ
3.4 การขออนุมัติผูกพันงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดสรรเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเปิดงานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-09-14

Files

d2531_19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/626.

Output Formats