การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่19

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
25.3 TOR ของสำนักวิทยบริการ
25.4 เสนอขอปรับปรุงรูปแบบการแจ้งผลการสำเร็จการศึกษา

4 เรื่องเสนอใหม่
25.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
25.5.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25.5.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
25.5.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2542
25.5.4 เสนอผลการกลั่นกรองการขออุทธรณ์โทษของนักศึกษา
25.5.5 เสนอขอให้พิจารณาเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเพื่อรับการสรรหาให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

25.6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
25.6.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโท (สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2542
25.6.2 จดหมายเปิดผนึกของนายบัญชร แก้วส่อง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง คัดค้านการลงโทษนักศึกษาฯ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-10-20

Files

d2542-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/625.

Output Formats