Browse Items (3 total)

  • Tags: วินัยนักศึกษา

d2542-20.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
25.3 TOR …

d2540-2.pdf
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 24/2539 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2539 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2