Browse Items (1 total)

  • Tags: โรงพยาบาลทันตกรรม

d2540-2.pdf
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 24/2539 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2539 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2