Browse Items (4 total)

  • Tags: สาขาวิชาพัฒนศาสตร์

d2545- 8.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2545 วันที่ 24 เม.ย.45 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …

d2541-2.pdf
ระเบียบวาระ

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2540 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.102 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย …

d2543-16.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.27 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.27.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม …

d2540-2.pdf
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 24/2539 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2539 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2