Browse Items (5 total)

  • Tags: สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

d2541-22.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2541 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.25 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง …

d2541-21.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2541 เมื่อวันที่ 9 กันยายน …

dean11_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/25550 เมื่อวันที่ …

d2542-12.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.7 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา…

d2541-2.pdf
ระเบียบวาระ

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2540 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.102 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2