การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่21

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2541 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.25 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.26 สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน

4 เรื่องเสนอใหม่
12.27 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.27.1 เสนอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและเสนอชื่อคณบดี 1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
12.27.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับผิดชอบตามที่ ก.พ.กำหนด
12.27.3 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542)
12.27.4 แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
12.27.5 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
12.27.6 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.28 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
12.28.1 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541 และงบรับ-จ่าย ของโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร์
12.28.2 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2540 และแผนการดำเนินงานปี 2541 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ KKU.FUJI EXPRESS
12.28.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2541
12.28.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2540

5 เรื่องอื่นๆCreator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-10-07

Files

d2541-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/764.

Output Formats