การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่20

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2550
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2550 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดสรรเงินรางวัลในส่วนที่ได้รับสมทบร้อยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2549
4.2 ประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อพิจารณา จ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550
4.4 เสนอรายชื่อผู้แทนคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
4.5 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.6 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.7 (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
4.8 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
5.2 เงินเพิ่มสำหรับดำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
5.3 การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
5.4 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ
5.5 การบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5.6 ฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
5.7 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ
6.2 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลับ (ก.บ.ม.)
6.3 รายงานผลการรับชมรายการรอบภูมิภาค ตอน มหาวิทยาลัยชุมชน
6.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการ การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของบุคลากรและนักศึกษา
6.5 แผนผังแสดงเส้นทางการจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2550
6.6 กำหนดการจัดงานบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2549
6.7 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการ “มข.รวมใจต้านภัยหนาว” ครั้งที่ 2

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-12-14

Files

dean20_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/763.

Output Formats