Browse Items (3 total)

  • Tags: ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

dean20_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี…

dean17_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม…

dean3_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2