การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่17

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา
4.3 ขอหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ์
4.4 ผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2550
4.5 การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร
4.6 การอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ของนายไพศาล แสงสุวรรณ กับพวกรวม 310 คม (สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด) คดีหมายเลขดำที่ อ.176/2549
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
5.2 การกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2550
5.3 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
5.4 สาระสำคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
5.5 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5.6 พระราชบัญญัติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย
5.7 ร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. ...
5.8 รายงานหลักกฎหมาย ว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5.9 หนังสือขอบคุณจากอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
5.10 ข้อหารือในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการนับระยะเวลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
5.11 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตอบข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.12 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 10
5.13 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัญฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2549
5.14 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.15 ผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษาเดินทางไปกับโครงการ Work and travel
5.16 วารสารวิจัย มข. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2550)
5.17 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2550
5.18 แจ้งรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2550
5.19 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ.2550-2552
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การต่างตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันภาษา
6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.)
6.4 การพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคของภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 (ตามรายละเอียดเอกสารลับ)
6.5 การปรับเว็บไซต์และแนะนำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-10-19

Files

dean17_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/754.

Output Formats