การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่16

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2546
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
1.3 ข่าวการลอบวางระเบิดรถยนต์ในบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.4 แนะนำผู้อำนวยการศูนย์สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 115/2546 เมื่อพุธวันที่ 9 กรกฎาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ข้อมูลของโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการให้ข่าวและบริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
4.1.3 ขออนุมัติออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม
4.1.4 ขอเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและอบรมสุขภาพสตรี
4.1.5 กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการถูกปรับให้ตก (F) ทุกรายวิชา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ) ประจำปี 2545
4.2.2 รายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงานสถาบันสมทบ
4.2.3 สำเนาแถลงการณ์ร่วมโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
4.2.4 การสรรหาคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2547
5.2 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2545
5.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2545 ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
5.4 การกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
5.5 การรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-08-06

Files

dean16_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/753.

Output Formats