การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่20

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2548 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
4.2 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ...
4.3 ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ร้องเรียนปัญหาอันเนื่องมาจากร้านจำหน่ายสุราใกล้เขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ขอให้สนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548
5.3 มติคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2548
5.4 หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ
5.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ) ประจำปี 2547
5.6 การพิจารณาสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
5.7 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมสาสตรบัณฑิต ในลักษณะโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2547
5.8สรุปผลการประชุมระดมความคิดเรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
5.9 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2548 – 15 ตุลาคม 2548 และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนตุลาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
6.2 การจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน 104 MHz และการเผยแพร่ออกอากาศ
6.3 การบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ
6.4 ความคืบหน้าของการพิจารราร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
6.5 ขอหารือเรื่องประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2548)
6.6 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2549
6.7 การบริหารงบประมาณ ปี 2549
6.8 หารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี/ผู้อำนวยการ
6.9 เหตุลักทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามคณะ/หน่วยงานต่างๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-11-09

Files

dean20_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/752.

Output Formats