Browse Items (2 total)

  • Tags: นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean5_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2547
เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 2/2547…

dean20_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2