Browse Items (7 total)

  • Tags: คณะเภสัชศาสตร์ มข.

dean15_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2547
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่14/2547 เมื่อวันพุธที่ 4…

dean5_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2547
เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 2/2547…

dean16_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2546
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2