การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2547
เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 2/2547 และมติยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ...
4.3 แนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 รายงานจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2547
5.3 การเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.2 รายงานการตรวจสอบบัญชีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
6.3 นโยบายจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในมหาวิทยาลัย สถาบันในสังกัดสำนักงาน
6.4 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ
6.5 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำตำแหน่งที่ว่าง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-03-03

Files

dean5_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/801.

Output Formats