การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่6

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2547
4.2 ร่างแผนการประเมินคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก
4.3 ร่างแผนการประเมินเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
4.4 การเสนอชื่อนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนใหม่ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารเชิงกลยุทธ์”
5.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.3 ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2547
6 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-03-10

Files

dean6_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed February 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/802.

Output Formats