การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2547
เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 3/2547 และมติยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับท้าทายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ
4.2 ผลการดำเนินงานของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2546
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 1
5.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2547 เพิ่มเติม
6.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา ในลักษณะโครงการพิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ (Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Language และ Bachelor of Science Program in English Education)
6.3 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในลักษณะโครงการพิเศษ
6.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ในลักษณะโครงการพิเศษ
6.5 การพิจารณาการรับเพิ่มนักศึกษาที่สอบคัดเลือกในระบบรับตรง เนื่องจากข้อผิดพลาดของคะแนนในการสอบวัดความรู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
6.6 ระบบการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-04-07

Files

dean7_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/803.

Output Formats