การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2547
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงานสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2546 (1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2546)
4.3 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2547
4.4 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะพยาบาลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์)
5.2 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
5.3 การเสนอชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ร่างประกาศฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-05-04

Files

dean8_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/804.

Output Formats