Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

dean8_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2547
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2