Browse Items (4 total)

  • Tags: อาคารขวัญมอ

dean7_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2547
เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 3/2547…

dean3_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2547
เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 1/2547…

dean17_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2546
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 16/2546 เมื่อพุธวันที่ 6 สิงหาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

d2539-9.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอาคารขวัญมอ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2