Browse Items (9 total)

  • Tags: คณะสาธารณสุขศาสตร์

d2527-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2527 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2527-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการทีวีตามสายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
2.3 การจัดรถรับ-ส่งบุตร…

d2539-9.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอาคารขวัญมอ …

c2524_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2524 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2