Browse Items (9 total)

  • Tags: คณะศิลปกรรมศาสตร์

มข.567.JPG
เสื้อครุย ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้ายดำ)

d2541-7.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม …

d2542-14.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.18 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
12.18.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2