การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่13

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.18 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
12.18.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
12.19 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.19.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง การขอตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
12.19.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเงินกองทุนสนับสนุนความร่วมมือตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศปีงบประมาณรายได้ 2543
12.19.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับสถาบัน/ศูนย์/สำนัก/กอง
12.19.4 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
12.19.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
12.19.6 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
12.19.7 เสนอเพื่อเสนอชื่อคณบดี จำนวน 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาเขตหนองบัวลำภู

12.20 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
12.20.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกล
12.20.2 สรุปการประเมินผลโครงการอบรมระยะสั้นและสรุปประเมินผลโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน”
12.20.3 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติ ค.ร.ม. และมติ คปร.
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-07-29

Files

d2542-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/608.

Output Formats