การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2531
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขออนุมัติรับทุนการศึกษาก่อนกำหนด
2.2 ขออนุมัติรับอาจารย์เข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2.3 หลักฐานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินประสิทธภาพการสอน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 การปรับปรุงระเบียบการสรรหาอธิการบดี
4.3 ผลการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดคณะ
4.4 การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
4.5 การเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงไทย จำกัด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับน้องใหม่และการซ้อมเชียร์กีฬา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-06-29

Files

d2531_13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/607.

Output Formats